کارشناس ارشد رشته مهندسی بافت از دانشگاه تهران ۱۳۹۳

پروژه های در دست اقدام:

محصول پوست مهندسی بافت شده

محصول پرده آمنیوتیک خشک

محصول غضروف مهندسی بافت شده