این محصول فعلا از چرخه تولید خارج شده است و کاشناسان بخش تحقیقات شرکت در حال تحقیق و توسعه محصولی جدیدتر و کارا تر هستند.