مقالات چاپ شده توسط دکتر ماندانا محی الدین بناب

مقالات زیر مقالاتی است که مربوط به درمان بیماری های MS و ALS به وسیله سلول های بنیادی مزانشمی است که توسط دکتر محی الدین کار شده است و به چاپ رسیده است.

ALS reveiw

۲۵ MS article

۲۵ MS article ALS reveiw Therapeutic Use of Intrathecal Mesenchymal Stem Cells in patients with Multiple Sclerosis A Pilot Study with Booster Injection