درمان ALS با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی

مقاله چاپ شده در ژورنال نرولوژی و نروفیزیولوژی در ارتباط با درمان بیماری ALS با استفاده از سلول بنیادی مزانشیمی در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر محی الدین (مسئول فنی شرکت سیناسل)