درمان MS با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی

مقاله چاپ شده در ژورنال ایمونولوژیکال اینوستیگیشنز در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر محی الدین (مسئول فنی شرکت سیناسل) در ارتباط با درمان MS  با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی.