ماموریت شرکت سیناسل

تاریخچه شرکت سینا سل

ماموریت شرکت سیناسل ایجاد پل مطمئن و کارا بین محصولات مبتنی بر پزشکی ترمیمی در مراحل آزمایشگاهی و قبل از بالین تا رسیدن به مرحله درمانی می باشد. در این راستا واحد تحقیق و توسعه شرکت برای پیدا کردن منابع مطمئن سلول و بررسی میزان ایمنی و کارایی محصولات سلولی فعالیت می نماید. در واحد تولید نیز با رعایت استانداردهای بین المللی براساس قوانین مصوب GMP تلاش برای تولید محصولات ایمن و کارا می باشد. همچنین در واحد تضمین کیفیت  نظارت دقیق بر تمام مراحل تولید از ابتدا تا انتها براساس پروتکل های تعریف شده با رعایت استاندارد بین المللی صورت می گیرد.